Základní činnosti při poskytování sociálních služeb

 

Poskytujeme všechny základní činnosti dle nabídky denních stacionářů § 46 zákona 108/2006 o sociálních službách:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
c) poskytnutí stravy:
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
f) sociálně terapeutické činnosti:
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 

Jak vypadá den v denním stacionáři? ...

 

Klienti se scházejí ve středisko BENJAMÍN Krnov kolem 8mé hodiny ranní. Většina z nich si přeje prožít den aktivně, trávit čas ve společnosti dalších lidí a zažívat změnu ve svém životě. My je v tom rádi podporujeme a tak jim nabízíme velmi pestrou nabídku aktivit, díky kterým je pro ně každý den ve středisku jiný, zajímavý a pestrý….

Aktivity v denním stacionáři BENJAMÍN Krnov jsou rozděleny do následujících oblastí:

  • vzdělávací aktivity: jsou veškeré činnosti potřebné do života – základy trivia, samostatnosti, motorické činnosti, trénování paměti, péče o svůj zevnějšek, nakupování, vaření, znalost práv a povinností. Jedná se o aktivity s cílenou výukou (udržování získaných vědomostí a dovedností, cílené užívání v praktických záležitostech běžného života), kdy využíváme běžně dostupných služeb (obchody, sportovní akce, restaurace, výstavy, atd.),
  • pracovní aktivity: práce v keramické, košíkářské a textilní dílně, práce na zahradě, s výtvarným materiálem. Zaměřujeme se na rozvoj motoriky, uvolňování zvýšeného napětí svalů, na koordinaci klienta, jeho rozvoj estetického vnímání a prožívání. 
  • volnočasové aktivity: jedná se převážně o tzv. zájmové aktivity, probíhají většinou v odpoledních hodinách – výtvarka, hudba, turisťák,…
  • klidové terapie: jsou vnímány jako odpočinkové a relaxační, jedná se o použití technik u klienta pomocí bazální stimulace, dále canisterapie, terapie pomocí přítomnosti psů, která vede klienty k sociálnímu cítění, k uvědomění si sama sebe.
  • individuální aktivity: zahrnují všechny aktivity, které vykonává pracovník s klientem jednotlivě.  Patří sem individuální komunikace, která je určena klientům s narušenou komunikační schopností, práce na počítači, výuka nových dovedností, seznamování klientů s pomůckami, veškeré schůzky ohledně individuálního plánování klienta a zjišťování a zajišťování jeho potřeb.

Při činnostech v jednotlivých aktivitách se zaměřujeme na rozvoj fantazie, myšlení, vnímání, estetického cítění,  na rozvoj pracovních návyků, navazování sociálních kontaktů. Dále na hrubou a jemnou motoriku - uvolnění strnulosti rukou, koordinaci rukou a očí. Záleží nám na celkové spokojenosti klienta, jeho prožívání.